دیدار محترم عبدالجبار حقبین والی ولایت با سفیر کشور سویدن در دفتر کارش

دیدار محترم عبدالجبار حقبین والی ولایت با سفیر کشور سویدن در دفتر کارش