همراه با ورزشکاران

دیدار  محترم عبدالجبار حقبین والی ولایت با ورزشکاران ولایت سرپل