بزرگداشت از روز والای مادر

بزرگداشت از روز والای مادر در ریاست امور زنان با اشتراک محترم عبدالجبار حقبین والی ولایت عبدالرب خان معاون ریاست امنیت ملی عبدالغفور سرپلی ریس معارف ولایت سرپل بعمل آمد.